ROZDZIAŁ I – Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Gdański Klub Karate – Do, zwane dalej Klubem, skrót GKK – Do.
  2. Terenem działania Klubu jest woj. gdańskie, a siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk.
  3. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
  4. Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków Klubu. Do realizacji zadań Klub może zatrudniać pracowników.
  5. Klub jest członkiem Polskiego Związku Karate oraz innych związków sportowych.
  6. Klub używa pieczęci i odznaki Klubowej według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.