ROZDZIAŁ II – Cel i środki działania

 1. Klub prowadzi w różnych środowiskach, a głównie wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu:
  • zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym;
  • kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych;
  • zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich wartościach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.
 2. Dla osiągnięcia celów Klub:
  • organizuje szkolenia sportowe;
  • organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje;
  • propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport;
  • Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi.
  • Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe.
  • Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe.
  • Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statuowych celów, a w szczególności prowadzi działalność gospodarczą.
  • Prowadzi odpłatną działalność statutową.