ROZDZIAŁ III – Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

 1. Klub posiada:
  • członków zwyczajnych;
  • członków honorowych;
  • członków wspierających;
 2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który:
  • wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację;
  • uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu:
  • zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu;
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
  • uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach;
  • nosić znaczek klubowy;
  • poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu;
  •  korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu;
  • reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.
 4. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
  • branie udziału w pracach Klubu;
  • przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
  • regularne opłacanie składek członkowskich;
  • ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa;
  • godne reprezentowanie barw Klubu;
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju Klubu.
 6. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 7. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 8. Pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.
 9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która opłaciła składkę członkowską.
 10. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 11. Członkowie wspierający mają prawo do:
  • korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu;
  • korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd;
  • noszenia znaczka Klubowego;
  • udziału w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem prawa wyborczego.
 12. Do obowiązków członków wspierających należy:
  • terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki;
  • przyczynianie się do realizacji celów statutowych.
 13. Młodzież do 18 roku życia może:
  • za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych być członkiem wspierającym;
  • posiadać prawo członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa w głosowaniu uchwał; praw tych nabywa z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych
 14. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  • wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu na 3 m-ce naprzód;
  • wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
  • działania na szkodę Klubu;
  • nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów;
  • nieopłacania składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy;
  • śmierci;
  • członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skreślenia uchwałą Zarządu z powodu utraty osobowości prawnej;
  • zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Polską Federację Sportu w przedmiocie zmiany barw Klubowych przez zawodników;
  • od prawomocnej uchwały w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania;
  • zwolnienie, o którym mowa w punkcie e) może być udzielone po uregulowaniu zobowiązań podjętych wobec Klubu.